Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej

81-365 Gdynia, Pomorskie
ul. Armii Krajowej 46, Zobacz na mapie
Tel: (58) 661-88-71
Fax: (58) 661-89-55
WWW: http://www.wsks.pl
Email: sekretariat@wsks.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Politologia Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne

WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W GDYNI

ZESZYTY GDYŃSKIE NR 4
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni,
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej.
pod redakcją dr Heleny Głogowskiej i ks. dr. Mirosława Gawrona
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni,
Gdynia 2009

zeszyty gdyńskie nr 4

Od 14 września w dziekanacie Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 46 /wejście od ul. 3 Maja/, można otrzymać dwie książki dotyczące Gdyni. Uczelnia wydała nowy, czwarty już numer Zeszytów Gdyńskich, w których zamieszczono referaty zaprezentowane w lutym, na kolejnej konferencji, poświęconej tożsamości kulturowo cywilizacyjnej Gdyni. Wśród różnych opracowań zamieszczonych w Zeszytach, szczególnie interesujące są artykuły: A. Chodubskiego, Jednostka a kształtowanie życia społeczno-politycznego społeczności lokalnej, M. Kłusaka, Obywatel w przestrzeni publicznej miasta, M. Szmytkowskiej, Tożsamość miejsc i ludzi. Gdynia i gdynianie czy J. Wąsowicza o posłudze duszpasterskiej ks. Jastaka podczas strajków gdyńskich stoczniowców i portowców. Ponadto Zeszyty zawierają także opracowania dotyczące losów Gdyni podczas obrony i okupacji miasta w czasie II wojny światowej. W tej części publikacji warto przeczytać opracowania: M. Kardasa, Jak to Gdynia kawaleria stała, K. Małkowskiego o żołnierzach włoskich w Gdyni w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej, E. Grot o ludobójstwie gdynian w Piaśnicy czy opracowanie H. Głogowskiej pt. Gdynia 1939 w życiu i twórczości Janki Bryla, białoruskiego pisarza, obrońcy Kępy Oksywskiej, która to obrona i przeżycia wojenne wywarły decydujący wpływ na całą twórczość literacką pisarza, od niedawna patrona jednej z ulic gdyńskich. Tematykę historyczną zamykają artykuły poświęcone marynarce wojennej. J. Będzmirowski pisze o znaczeniu marynarki wojennej w polskiej polityce zagranicznej okresu międzywojennego, zaś B. Zalewski o wkładzie marynarki wojennej w rozwój gospodarczy Gdyni w latach 1945-1989.
Polski wrzesień 1939 w Gdyni
G.Piwnicki i B Zalewski
Gdynia 2009

Druga książka pt. Polski wrzesień 1939 w Gdyni, autorstwa profesorów G. Piwnickiego i B. Zalewskiego, opisuje historię obrony naszego miasta we wrześniu 1939r. W pierwszej części autorzy charakteryzują sytuację społeczno-polityczną i militarną Gdyni w przededniu wybuchu wojny i następnie przechodzą do oceny miejsca naszego miasta w planach obrony Wybrzeża i Polski, uwzględniając przy tym niemieckie założenia operacyjne dla tej części naszego kraju. Wiele miejsca poświęcają obronie Kępy Oksywskiej i działalności pułku gdyńskiego. W książce możemy przeczytać wspomnienia obrońców Kępy: A. Pawelca i K. Romanowskiego oraz poznać sytuacje panującą w Gdyni w pierwszych dniach po zajęciu miasta przez Niemców. Publikacja zawiera wiele fotografii, wykresów i map oraz wyszczególnienie miejsc pochówków, bohaterskich obrońców Gdyni i Wybrzeża.
Wydanie książek zostało dofinansowane ze środków Prezydenta Miasta Gdyni.

Polski wrzesień 1939 w GdyniZESZYTY GDYŃSKIE NR 3
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni,
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej.
pod redakcją dr Heleny Głogowskiej i ks. dr. Mirosława Gawrona
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni,
Gdynia 2008


Zeszyty Gdyńskie Nr 3 zawierają opracowania:
Gdynia a współczesne wartości społeczno-polityczne świata prof. dr hab. Andrzeja Chodubskiego, Kultura polityczna środowiska kadry Marynarki Wojennej przez pryzmat mitu politycznego i obyczajowości ceremoniału morskieg prof. dr hab. Grzegorza Piwnickiego, Polska Marynarka Wojenna w dobie represji stalinowskich prof. dr hab. Dariusza Nawrota, Niektóre ślady związków Holendrów z Gdynią dr Joanny Leskiej-Ślęzak, Kontakty białoruskie Gdyni po 1989 roku dr Heleny Głogowskiej, Charakterystyka Gdyni w początkach lat siedemdziesiątych XX wieku w raportach Służby Bezpieczeństwa dra Piotra Semków, Organizacje pozarządowe we współczesnym ładzie kulturowym Gdyni dr Beaty Słobodzian, Kto wybudował pierwszą świątynię protestancką w Małym Kacku? oraz Ksiądz prałat Stanisław Henryk Zawacki (1927-1998) - duszpasterz orłowski ks. dra Mirosława Gawrona, Kobiety w mieście portowym Gdynia dr Iwony Jakimowicz-Ostrowskiej, Bractwo Kapłańskie św. Piusa X w Gdyni dra Adama Romejko.
Bezpłatne egzemplarze Zeszytów można otrzymać w sekretariacie uczelni.

Zeszyty Gdyńskie 3
TOŻSAMOŚĆ KULTUROWO-CYWILIZACYJNA GDYNI
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej.
pod redakcją dr Heleny Głogowskiej i ks. dr. Mirosława Gawrona
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni,
 Gdynia 2007


Zeszyty Gdyńskie Nr 2 zawierają opracowania:
"Czynniki kształtujące tożsamość kulturową społeczności lokalnych na przykładzie Gdyni" - prof.dr hab. A. Chodubskiego,
"Wielokulturowy obraz Gdyni u progu XXI w." - mgr I. Jakimowicz-Ostrowskiej, "Lokalność gdyńska - prawda czy fałsz?"- mgr R. Toczka, "Formy aktywności międzynarodowej samorządu gdyńskiego" - dr B. Słobodzian, "Początki szkolnictwa jezuickiego w Gdyni" - dr M. Puchowskiej, "Gdynia- miasto a port. 80 lat współistnienia" - mgr inż. B. Szermera, "Nowoczesność i >>ponowoczesność<< - dwa oblicza Gdyni" - mgr M. Grabana, "Kierunki zmian w obrazie współczesnej rodziny w Gdyni" ks. dr M.Gawrona, "85 lat Wojskowego Szkolnictwa Morskiego. Jubileusz Akademii Marynarki Wojennej im.Bohaterów Westerplatte w Gdyni" - prof. dr hab. J. Będźmirowskiego, "Pierwsi Zastępcy Komendanta Milicji Obywatelskiej w Gdyni do spraw Służby Bezpieczeństwa w latach 1957-1975. Szkic portretu zbiorowego" - dr P. Semków, "Aspekt militarno-polityczny Polskiej Marynarki Wojennej i morza bałtyckiego w strategii istnienia Polski w XX w."- prof. dr hab. G. Piwnickiego, "Międzywojenna Gdynia w recepcji Białorusinów" dr H. Głogowskiej, "Ogniwa estońskich kontaktów z Gdynią. Relacje Alicji Maciejewskiej(1906-1988)" dr J. Jakubowskiego oraz "Stan rozwoju bibliotecznej bazy naukowo-edukacyjnej w Gdyni" mgr W. Flisikowskiego. prof. dr hab. Grzegorza Piwnickiego.
 
Bezpłatne egzemplarze Zeszytów można otrzymać w sekretariacie uczelni.
Zeszyty Gdyńskie 2
ZESZYTY GDYŃSKIE NR 1
TOŻSAMOŚĆ KULTUROWO-CYWILIZACYJNA GDYNI


Zeszyty Gdyńskie 1
ANDRZEJ PISKOZUB

Z PRĄDEK I POD PRĄD EPOKI
Publicystyka 1961-1988


MIĘDZY DAWNYMI A NOWYMI LATY
Publicystyka 1989-1996